top of page

Privacystatement

Privacystatement Blend Psychologie

Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, gevestigd te Vught en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74512986, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

 

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, persoonsgegevens verwerkt: 

 • (potentiële) patiënten;

 • bezoekers van www.blendpsychologie.nl;

 • sollicitanten; 

 • alle overige personen die met Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, contact opnemen of van wie Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 • met toestemming van de betrokkene in de sessies worden verzameld (via vragenlijsten of mondeling) en worden opgeslagen in het clientendossier van James Software. 

 • betrokkene in het e-health programma Therapieland zelf verstrekt;

 • met toestemming van de betrokkene middels video opnames worden vastgelegd voor supervisie en opleidingsdoeleinden. 

 

3. Doeleinden verwerking 

Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd; 

 • het verbeteren van de praktijkwebsite www.blendpsychologie.nl;  

 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers. 

4. Rechtsgrond 

Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5. Verwerkers

Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, persoonsgegevens verwerken. Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.   

 

6. Persoonsgegevens delen met derden

Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. 

7. Doorgifte buiten de EER 

Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

8. Bewaren van gegevens

Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; 

 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 

 • gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:        5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht; 

 • gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure; 

 • bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

9. Wijzigingen privacystatement

Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, door een e-mailbericht te sturen naar info@blendpsychologie.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Blend Psychologie, Anouk de Bruijn en Femke Hilhorst, door een e-mailbericht te sturen naar info@blendpsychologie.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

bottom of page